Θεσμοθέτηση Δεικτών Ποιότητας Αέρα

                                                                                                                             

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   

 

 

 

 

                                                                                                                                             ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                                                                                                                         Θεσμοθέτηση Δεικτών Ποιότητας Αέρα

                                                                                                                                                                                             ΚΠΑΣΣ/17

 

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι σήμερα 4.11.2022 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας το Διάταγμα με τίτλο «Το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για Προστασία των Προσώπων στην Εργασία κατά τη Διάρκεια Επεισοδίων Σκόνης) Διάταγμα του 2022». Το Διάταγμα εκδόθηκε με βάση το άρθρο 39 του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου και άμεσα τίθεται σε ισχύ.

Ο Κώδικας Πρακτικής για Προστασία των Προσώπων στην Εργασία κατά τη Διάρκεια Επεισοδίων Σκόνης παρέχει πρακτική καθοδήγηση για τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τη νομοθεσία.

Ο Κώδικας περιλαμβάνει τις ενέργειες των εργοδοτών και των αυτοεργοδοτουμένων προσώπων σε περιπτώσεις Επεισοδίων Σκόνης.

Στον Κώδικα γίνεται αναφορά στα Αιωρούμενα Σωματίδια, την προέλευσή τους και πως αυτά δύνανται να επηρεάσουν την υγεία των προσώπων στην εργασία που εκτίθενται σε υψηλές συγκεντρώσεις. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι Δείκτες Ποιότητας Αέρα και περιγράφεται το Σχέδιο Διορθωτικών Ενεργειών για την εξάλειψη ή τον έλεγχο των κινδύνων πρόκλησης πιθανών προβλημάτων και τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας των προσώπων στην εργασία.

Για πρώτη φορά στην Κύπρο θεσμοθετούνται Δείκτες Ποιότητας Αέρα, με τους οποίους διασυνδέονται τα επίπεδα ρύπανσης με την Ποιότητα του Ατμοσφαιρικού Αέρα, τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία και τις ενδεικνυόμενες ενέργειες προστασίας και πρόληψης. Η διασύνδεση επιτυγχάνεται με όρια και χρώματα.

Για πρόσβαση στο κείμενο του Κώδικα πατήστε εδώ.

 

 

4.11.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αρ. φακ. 9.42.1.1.4